Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Klinice Urody Lorenzo Coletti


Niniejszy Regulamin świadczenia usług w klinice Lorenzo Coletti (Regulamin) określa ogólne
warunki umów o świadczenie usług, jakie zawierane są pomiędzy Kliniką Urody Lorenzo Coletti a
Klientami, obowiązki Stron umów oraz zasady odpowiedzialności Stron.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej kliniki Lorenzo Coletti, a także w siedzibie
kliniki Lorenzo Coletti.


 1. Definicje:
  Klinika – Klinika Urody Lorenzo Coletti prowadzona przez PHU Galaxy Seweryn Sarna

Klient - osoba, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. W sytuacji, w której
Usługa została zamówiona i opłacona przez osobę lub podmiot trzeci, za
Klienta uważa się osobę, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. Nie
pozbawia to osoby lub podmiotu zamawiającego uprawnień wynikających ze
stosunku umownego pomiędzy nim, a Kliniką.
Usługa - zabieg oferowany przez Klinikę w ramach jej działalności i wykonywany
na podstawie umowy łączącej Klienta z Kliniką przez osobę zatrudnioną
w Klinice lub współpracującą z Kliniką.
Zabieg - zabieg kosmetyczny lub zabieg medycyny estetycznej.
Cennik - aktualne zestawienie oferowanych przez Klinikę Usług wraz z cenami, które
są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
Umowa - umowa, na podstawie której w ramach działalności Kliniki na rzecz Klienta ma
zostać wykonana przez pracownika Kliniki lub osobę współpracującą z Kliniką
Usługa lub kilka Usług.
Dokument - każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
Leki - produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.
Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz. 271), które Klient nabywa we
własnym zakresie na podstawie zalecenia lekarza współpracującego z Kliniką i
w związku z wykonaniem Usługi.
Substancje - substancje niebędące produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz.
271), które są używane przez Klienta w związku z wykonaniem Usługi, w
szczególności kosmetyki w rozumieniu przepisu art. 2ust. 1 ustawy z dnia 30
marca 2001r. o kosmetykach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 475).


 1. Zasady świadczenia Usług:
  1. Wykonanie przez Klinikę Usługi na rzecz Klienta odbywa się po sporządzeniu z
  udziałem Klienta stosownej dokumentacji, na którą składają się: …………………………………………………………………………………

Niepodpisanie zgody na zabieg równoznaczne jest z odmową jego wykonania.
2. Warunkiem wykonania przez Klinikę Usługi na rzecz Klienta jest zakwalifikowanie
go do Zabiegu przez upoważnioną osobę, poinformowanie go o możliwych
negatywnych następstwach wykonania Zabiegu oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń
niepożądanych oraz podpisanie przez Klienta Oświadczenia o tym, że został on
poinformowany o możliwych negatywnych następstwach wykonania Zabiegu
oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
3. Usługi świadczone są przez Klinikę na rzecz osób pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych. Usługi mogą być świadczone na rzecz
osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnej tylko za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego tych osób.
4. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi na rzecz Klienta, w
szczególności w sytuacji, w której jego stan zdrowia zgodny z Oświadczeniem
powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa negatywnych następstw lub
zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.


 1. Wykonywanie zabiegów:
  1. Klinika oferuje Zabiegi z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej.
  2. Wszystkie Zabiegi wykonywane są przez osoby posiadające wiedzę,
  doświadczenie oraz kierunkowe wykształcenie. Zabiegi z zakresu medycyny
  estetycznej wykonywane są przez lekarzy medycyny, specjalistów stosownych
  dziedzin. Zabiegi z zakresu kosmetologii wykonywane są przez dyplomowanych
  kosmetologów oraz przez techników usług kosmetycznych.
  3. Klinika może zalecić, aby przed dokonaniem Zabiegu Klient poddał się badaniom
  lekarskim celem ustalenia ogólnego stanu zdrowia i wykrycia ewentualnych
  przeciwwskazań do dokonania Zabiegu. Klinika zastrzega sobie prawo do
  uzależnienia wykonania Zabiegu od uprzednich badań. Badania takie winny być
  wykonane przez Klienta we własnym zakresie, na jego koszt i ryzyko.

 2. Obowiązki Stron:
  1. Klinika zapewnia wykonanie Zabiegu przez wykwalifikowaną osobę.
  2. Klinika zapewnia sprzęt do wykonania Zabiegu i dokłada należytej staranności
  aby sprzęt ten funkcjonował prawidłowo.
  3. Przed dokonaniem Zabiegu Klient obowiązany jest podpisać Kartę Klienta,
  Oświadczenie o Stanie Zdrowia oraz Oświadczenie o Zgodzie na Przetwarzanie
  Danych Osobowych.
  4. Przed dokonaniem Zabiegu Klient obowiązany jest poddać się procedurze
  zakwalifikowania go do Zabiegu. Po przeprowadzeniu procedury
  zakwalifikowania do zabiegu Klient otrzymuje do podpisu Oświadczenie o zgodzie
  na przeprowadzeniu zabiegu.
  5. Składając Oświadczenie o Stanie Zdrowia oraz w trakcie procedury
  zakwalifikowania do Zabiegu Klient ma obowiązek podawać informacje zgodnie z
  prawdą i nie zatajać żadnych informacji, o których udzielenie został poproszony.
  6. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o
  których udzielenie Klient został poproszony Klinika, ani osoby w niej zatrudnione
  lub z nią współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
  negatywne skutki Zabiegu lub jego niepożądane następstwa, których można było
  uniknąć, gdyby Klient nie podał informacji nieprawdziwych lub informacji nie
  zataił.
  7. Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować Klinikę jeśli uzna, że Zabieg
  przygotowywany jest lub przeprowadzany w sposób niefachowy lub jego
  zastrzeżenia budzi funkcjonowanie sprzętu wykorzystywanego do Zabiegu lub
  stan pomieszczenia, w którym Zabieg jest przeprowadzany.
  8. Po wykonaniu Zabiegu Klient jest informowany o zaleceniach, co do dalszego
  postępowania, w tym co do stosowania lub niestosowania określonych
  preparatów, leków lub substancji oraz co do możliwości wykonywania innych
  Zabiegów w określonym czasie.
  9. W sytuacji, w której Klient nie jest zadowolony z efektu uzyskanego przez
  wykonanie Zabiegu, winien poinformować Klinikę o planowanym powtórzeniu
  Zabiegu lub przeprowadzeniu Zabiegu w obrębie tego samego obszaru w innym
  niż Klinika podmiocie. Informacja winna być udzielona na piśmie pod rygorem
  utraty prawa do dochodzenia odszkodowania w części dotyczącej kosztów
  powtórnego Zabiegu lub Zabiegu w obrębie tego samego obszaru ciała.

 3. Prawa Klienta:
  1. Klient ma prawo do poszanowania jego praw, w szczególności prawa do
  poszanowania godności oraz prawa do prywatności.
  2. Klient ma prawo do informacji o stanie zdrowia i proponowanych Zabiegach oraz
  ich skutkach, w tym o ryzyku wystąpienia negatywnych następstw lub zdarzeń
  niepożądanych. Klient ma prawo do tego, aby wszelkie swoje wątpliwości
  konsultować z osobą, która ma wykonać Zabieg. Prawo do informacji przysługuje
  Klientom, którzy ukończyli 16 lat, a także przedstawicielom ustawowym Klientów,
  którzy nie ukończyli 18 lat.
  3. Klient ma prawo wskazać osobę, której Klinika będzie mogła udzielać informacji
  na temat wykonanych Zabiegów oraz innych informacji uzyskanych w związku z
  wykonaniem Zabiegu. Udzielenie zgody bez wyszczególnienia rodzaju informacji
  oznacza zgodę na udzielanie wszelkich informacji.
  4. Klient ma prawo wskazać osobę, która może być obecna przy wykonywaniu
  Zabiegu. Zgoda nie wymaga formy pisemnej – za zgodę poczytuje się brak
  sprzeciwu co do obecności takiej osoby podczas Zabiegu. Klient ma prawo
  sprzeciwić się temu aby przy Zabiegu obecna była osoba trzecia, przybrana przez
  osobę wykonującą Zabieg, chyba że osoba ta pomaga osobie wykonującej Zabieg.
  W takim przypadku brak Zgody oznacza odstąpienie od Umowy.

 4. Dokumentacja i dane osobowe:
  1. W związku ze świadczeniem Usług Klinika sporządza i gromadzi dokumentację
  Klienta, na którą składają się w szczególności Oświadczenia Klienta, wyniki jego
  badań, dokumenty wytworzone w procesie świadczenia Usługi, a także po
  wykonaniu Usługi.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność dokumentacji w
  zakresie, w jakim zawiera ona informacje udzielone przez Klienta.
  3. Dokumentacja Klienta nie stanowi dokumentacji medycznej w rozumieniu
  Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (tj. z dnia 28 stycznia 2016r., Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Przepisy art. 23 – 30a tej
  ustawy stosuje się odpowiednio, za wyjątkiem przepisów art. 29 i 30, których nie
  stosuje się.
  4. Wraz z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji Klienta Klient wyraża
  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie
  danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i inne postanowienia dotyczące
  danych osobowych zawarte są w Oświadczeniu o zgodnie na przetwarzanie
  danych osobowych.
  5. Odmowa wyrażenia Zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie
  zgody na ich przetwarzanie w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest
  konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi oznacza odstąpienie od Umowy.

 5. Płatności:
  1. Za wykonanie Usługi należne jest wynagrodzenie według Cennika.
  2. Wynagrodzenie płatne jest, według wyboru Klienta, gotówką, kartą płatniczą lub
  przelewem na rachunek bankowy Kliniki (przelew przed wykonaniem zabiegu).
  3. Wynagrodzenie płatne jest w dniu wykonania Zabiegu. Jeśli Zabieg wykonywany
  jest podczas więcej niż jednej wizyty płatność dokonywana jest w dniu pierwszej
  wizyty.
  4. W przypadku płatności na rachunek bankowy dokonanej w dniu Zabiegu Klinika
  może poprosić o okazanie dowodu polecenia przelewu.

 6. Odpowiedzialność:
  1. Klinika, z zastrzeżeniem ust. 8.4., ponosi odpowiedzialność za osoby przez nią
  zatrudnione.
  2. Przy wykonywaniu Usług Klinika posługuje się osobami, które w zakresie swej
  działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności w
  rozumieniu przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego. Klinika nie ponosi
  odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, z którymi współpracuje.
  3. Na żądanie Klienta Klinika udzieli informacji, czy osoba, która świadczyła Usługę
  jest zatrudniona w Klinice i w związku z tym może ponosić odpowiedzialność za
  jej działania i zaniechania, czy też z nią współpracuje. W przypadku współpracy
  na żądanie Klienta Klinika udzieli informacji pozwalających na zwrócenie się z
  ewentualnym roszczeniem bezpośrednio do tej osoby.
  4. Klinika, osoby w niej zatrudnione, ani osoby z nią współpracujące nie ponoszą
  odpowiedzialności za negatywne następstwa Zabiegu, które są wynikiem
  nieprzestrzegania przez Klienta jego obowiązków, niestosowania się do zaleceń
  lub wynikają z działania lub zaniechania osób zatrudnionych w Klinice jeśli
  działania lub zaniechania tych osób nie pozostawały w związku z ich obowiązkami
  pracowniczymi.

 7. Odstąpienie od umowy:
  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej do chwili rozpoczęcia
  wykonywania na jego rzecz Usługi.
  2. Jeżeli wykonanie zabiegu wiąże się z koniecznością nabycia przez Klinikę
  preparatów, leków lub substancji, Klient odstępując od umowy obowiązany jest
  do pokrycia kosztów ich nabycia, o ile został poinformowany o konieczności
  nabycia, a nabycie już nastąpiło. Klinika może potrącić należną z tego tytułu
  kwotę z kwoty wynagrodzenia, jakie winno być zwrócone Klientowi.
  3. W razie odstąpienia od umowy, za wykonanie której Klient uiścił wynagrodzenie
  przed dniem jej wykonania zwrot wynagrodzenia nastąpi – niezależnie od
  sposobu płatności – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  Wskazanie numeru rachunku bankowego winno nastąpić na piśmie lub w drodze
  mailowej.
  4. Jeśli płatność za usługę została zrealizowana przelewem zwrot uiszczonego
  wynagrodzenia nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego przelano środki
  tytułem wynagrodzenia.
 8. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę poniesionych kosztów, jeśli konieczne były one do przygotowania zabiegu, lub musiały być uiszczone z mocy prawa (podatki).

 

 1. Usługi pakietowe
 2. W razie rezygnacji z wizyty abonamentowej należy powiadomić obsługę Kliniki Lorenzo Coletti nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego planowaną wizytę.
 3. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem wizyta abonamentowa jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.
 4. W ramach jednego pakietu każdemu Klientowi przysługuje jednorazowe prawo do nagłego odwołania zabiegu (bez zachowania terminu wskazanego w pkt 2)

 

 1. Punktualne rozpoczynanie zabiegów
 2. W Klinice obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny i prosimy o punktualność.
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia- to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować niezwłocznie telefonicznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

 4. Reklamacja:
  1. Reklamacja winna być skierowana wobec Kliniki w formie pisemnej niezwłocznie
  po ustaleniu podstaw jej sporządzenia.
  2. Klinika w terminie 14 dni poinformuje Klienta, czy reklamację uznaje i zaproponuje
  sposób spełnienia roszczeń Klienta z tego tytułu. W sytuacji, w której reklamacja
  wymaga uzyskania informacji od Klienta termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia
  uzyskania ostatniej żądanej przez Klinikę informacji.
  3. W zakresie rozpatrywania reklamacji Klient obowiązany jest do współdziałania z
  Kliniką, w szczególności do udzielania informacji związanych z będącą
  przedmiotem reklamacji Usługą oraz do stawienia się do Kliniki, o ile będzie to
  niezbędne do ustalenia okoliczności istotnych dla rozpatrzenia reklamacji.

 5. Inne postanowienia:
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie
  zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o
  prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).